โทรศัพท์ : 0-2561-4057 , 0-2579-0151-7 ต่อ 119          |  |

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

    การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบใน การพัฒนาและจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม โดยพื้นที่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมให้เข้าไปอยู่รวมกันอย่างมีระบบ และมีระเบียบ และเป็นกลไกของรัฐบาลในการกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมออกสู่ภูมิภาคทั่วประเทศโดยมี “นิคมอุตสาหกกรรม” เป็นเครื่องมือดำเนินการ

|  | 

|  | 

|  | 

|  | 

|  | 

 
 

    แอปพลิเคชัน I-EA-T eLibrary เป็นแอปสำหรับห้องสมุดการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จก้าวหน้าขององค์กร สอดรับกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และดิจิทัลไทยแลนด์ของรัฐบาล I-EA-T eLibrary หรือห้องสมุดดิจิทัลทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและจัดเก็บทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัล ที่ผู้ใช้สามารถเรียกดู สืบค้น และเข้าถึงได้ตามความต้องการทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชัน

Dowlord App Now

เกี่ยวกับเราแผนผังเว็บไซต์


ติดตามข่าวสาร


ติดต่อเรา


ชื่อ-นามสกุล

อีเมล

เรื่อง

ข้อความ