I-EA-T eLibrary

แอปพลิเคชัน I-EA-T eLibrary เป็นแอปสำหรับห้องสมุดการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จก้าวหน้าขององค์กร สอดรับกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และดิจิทัลไทยแลนด์ของรัฐบาล I-EA-T eLibrary หรือห้องสมุดดิจิทัลทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและจัดเก็บทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัล ที่ผู้ใช้สามารถเรียกดู สืบค้น และเข้าถึงได้ตามความต้องการทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ บน Android และ iOS